Ανατροπή από 1.1.2019 στις Οικονομικές Υπηρεσίες ΟΤΑ: Ψηφίστηκαν προθεσμίες για τις διαδικασίες δαπανών, με πειθαρχικές ποινές

  • Ιαν 14, 2019

ΑΘΗΝΑ 14 Ιανουαρίου 2019


ΘΕΜΑ: "Ανατροπή από 1.1.2019 στις Οικονομικές Υπηρεσίες ΟΤΑ: Ψηφίστηκαν προθεσμίες για τις διαδικασίες δαπανών, με πειθαρχικές ποινές"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.99 του ν.4583/2018, με την οποία προστίθεται στο ν.4270/2014 περί δημόσιου λογιστικού το άρθρο 69Ζ,τίθενται, με εφαρμογή από 1.1.2019, συγκεκριμένες προθεσμίες για την διαδικασία έκδοσης και πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Στους τελευταίους υπάγονται και οι ΟΤΑ, πλην των δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα.

Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως κάτωθι:

i] Η προθεσμία αποστολής από το διατάκτη στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή τους, καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ.3 της υποπαρ.ζ.5 της παρ. ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.(Σημείωση: η διάταξη του ν. 4152/2013 έχει ως εξής: Στις εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια: α) τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου β) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών γ) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών δ) εφόσον προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή.)

                                                                                                                                          

ii] Η προθεσμία για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα για πληρωμή δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών του δημοσίου καθορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τυχόν αντιρρήσεις του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών για την εκτέλεση δαπάνης κατά το αρ.26 του ν.4270/2014, διατυπώνονται εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών από την περιέλευση των δικαιολογητικών της δαπάνης στην υπηρεσία του. Επί των ανωτέρω αντιρρήσεων ο διατάκτης υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός τριών (3) ημερών. Οι ανωτέρω προθεσμίες των πέντε (5) και τριών (3) ημερών, αντίστοιχα, προσμετρούνται στη συνολική προθεσμία των είκοσι μία (21) ημερών, εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

ιιι] Η προθεσμία για την εξόφληση από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα των χρηματικών  ενταλμάτων δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών των φορέων γενικής κυβέρνησης, καθορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος. Στην ανωτέρω προθεσμία των πέντε (5) ημερών περιλαμβάνεται η αποστολή αιτήματος συμψηφισμού εκκαθαρισμένης και βέβαιης απαίτησης στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου, όπου απαιτείται, καθώς και η σχετική απάντηση της Δ.Ο.Υ. .

Η μη τήρηση των ανωτέρω επιμέρους προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των αρμοδίων οργάνων.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 13:41

footer