Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»

  • Οκτ 01, 2018

ΑΘΗΝΑ 01 Οκτωβρίου 2018

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε δεύτερη -και ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ- παράταση μέχρι 31-10-2018 (ώρα 4 μ.μ.) στα δύο προγράμματα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Πρόκειται για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αναλυτικά:
Δράση 1η: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ
ΕΠ ΕΠΑΝΕκ
Π/Υ 50 εκατ €
Ωφελούμενοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων
Επιδότηση: 50%
Διαδικασία Αξιολόγησης: ΜΟΝΟ αντικειμενικά κριτήρια
Λογική Δράσης: Κατάταξη Επιχείρησης σε Ψηφιακή Βαθμίδα
Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου η επιχείρηση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του, ως ακολούθως:

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας
Βαθμός                 Ψηφιακή Βαθμίδα
15 – 18                 Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα
8.5 – 14,5             Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα
4,5 – 8                  Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα
0 – 4                     Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

Προϋπόθεση συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου στη Δράση είναι να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο που θα τον οδηγήσει κατ’ ελάχιστον σε μία ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από αυτή της αρχικής κατάταξης, εκτός αν έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθμίδα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ                              ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,    31.413.393

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,    

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα


Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,     6.649.874

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,

Κρήτη

Αττική                                            8.903.082

Στερεά Ελλάδα                             1.450.881

Νότιο Αιγαίο                                 1.582.770

ΣΥΝΟΛΟ                                      50.000.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


A. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
*Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:
*Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
*Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.
*Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

B. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:
*Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
*Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.
*Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού - λογισμικού.
*Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού)
*Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
*Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτό πέρα από το ότι θα πρέπει να είναι σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, πρέπει να είναι mobile responsive και να συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:
*Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
*Σύνδεση στο Διαδίκτυο
*Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
*Παρουσία στα Social media
*Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
*Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
*Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού
*Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου υπό τους ακόλουθους όρους:
Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
*Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Δράση 2η: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ
ΕΠ ΕΠΑΝΕκ
Π/Υ 50 εκατ €
Ωφελούμενοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων
Επιδότηση: 50%
Διαδικασία αξιολόγησης: ΜΟΝΟ αντικειμενικά κριτήρια
Λογική Δράσης: Κατάταξη Επιχείρησης σε Ψηφιακή Βαθμίδα
Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου η επιχείρηση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του, ως ακολούθως:

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας
Βαθμός         Ψηφιακή Βαθμίδα
15 – 18         Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα
8.5 – 14,5     Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα
4,5 – 8          Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα
0 – 4             Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β οι οποίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν ψηφιακά κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€.

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ                                  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,        31.413.393

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα              


Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,         6.649.874

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,

Κρήτη

Αττική                                                8.903.082


Στερεά Ελλάδα                                  1.450.881


Νότιο Αιγαίο                                      1.582.770


ΣΥΝΟΛΟ                                          50.000.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
*Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:
*Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
*Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.
*Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
*Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:
*Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
*Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι δεκαοκτώ μήνες (18) από το χρόνο προμήθειας.
*Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού- λογισμικού.
*Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού)
*Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
*Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτό πέρα από το ότι θα πρέπει να είναι σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, πρέπει να είναι mobile responsive και να συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:
*Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
*Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
*Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads).
*Παρουσία στα Social media.
*Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης.
*Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
*Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού.
*Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου υπό τους ακόλουθους όρους:
*Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
*Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

 

 

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 01 Οκτώβριος 2018 12:36

footer