Νέα προγράμματα για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

  • Ιουλ 04, 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προγράμματα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Πρόκειται για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αναλυτικά:

Δράση 1η: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

ΕΠ ΕΠΑΝΕκ

Π/Υ 50 εκατ €

Ωφελούμενοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων

Επιδότηση: 50%

Ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης: 25 Μαΐου

Διαδικασία Αξιολόγησης: ΜΟΝΟ αντικειμενικά κριτήρια

Λογική Δράσης: Κατάταξη Επιχείρησης σε Ψηφιακή Βαθμίδα

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου η επιχείρηση  κατατάσσεται αυτόματα σε  μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του, ως ακολούθως:

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας

Βαθμός

Ψηφιακή Βαθμίδα

15 – 18     

Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα

8.5 – 14,5

Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα

4,5 – 8

Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα

0 – 4

Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

 

Προϋπόθεση συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου στη Δράση είναι να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο που θα τον οδηγήσει κατ’ ελάχιστον σε μία ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από αυτή της αρχικής κατάταξης, εκτός αν έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθμίδα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

31.413.393

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

​6.649.874

Αττική

8.903.082

Στερεά Ελλάδα

1.450.881

Νότιο Αιγαίο

1.582.770

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

A. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

B. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:

Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.

Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού - λογισμικού.

Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού)

Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος  επιλέξει την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτό πέρα από το ότι θα πρέπει να είναι σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, πρέπει να είναι mobile responsive και να συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:

Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

Παρουσία στα Social media  

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης 

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

υπό τους ακόλουθους όρους:

Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Δράση 2η: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

ΕΠ ΕΠΑΝΕκ

Π/Υ 50 εκατ €

Ωφελούμενοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων

Επιδότηση: 50%

Ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης: 25 Μαΐου

Διαδικασία αξιολόγησης: ΜΟΝΟ αντικειμενικά κριτήρια

Λογική Δράσης: Κατάταξη Επιχείρησης σε Ψηφιακή Βαθμίδα

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου η επιχείρηση  κατατάσσεται αυτόματα σε  μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του, ως ακολούθως:

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας

Βαθμός

Ψηφιακή Βαθμίδα

15 – 18     

Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα

8.5 – 14,5

Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα

4,5 – 8

Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα

0 – 4

Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς να διαπιστώνεται  ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β οι οποίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν ψηφιακά κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

31.413.393

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

​6.649.874

Αττική

8.903.082

Στερεά Ελλάδα

1.450.881

Νότιο Αιγαίο

1.582.770

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:

Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι δεκαοκτώ μήνες (18) από το χρόνο προμήθειας.

Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού- λογισμικού.

Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού)

Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος  επιλέξει την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτό πέρα από το ότι θα πρέπει να είναι σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, πρέπει να είναι mobile responsive και να συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Γ.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:

Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

Παρουσία στα Social media  

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης 

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

υπό τους ακόλουθους όρους:

Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04 Ιούλιος 2018 14:35
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΨΗΦΙΣΜΑ »

footer