"Εγκύκλιος - Κανονιστικό Πλαίσιο διευκολύνσεων και διαπιστεύσεων των εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα"

 • Φεβ 26, 2018

   ΑΘΗΝΑ 26 Φεβρουαρίου 2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταρτίστηκε Εγκύκλιος - Κανονιστικό Πλαίσιο διευκολύνσεων και διαπιστεύσεων των εκπρόσωπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η Εγκύκλιος αυτή ρυθμίζει -μεταξύ άλλων- τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση των διαπιστεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε, για την ενημέρωση σας, το κείμενο της Εγκυκλίου και όσοι ενδιαφέρεστε πρέπει να απευθυνθείτε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας σας, όπου θα αποστείλετε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την έκδοση των νέων διαπιστεύσεων.

Σημειώνεται ότι, για τους τηλεοπτικούς σταθμούς θα εκδοθούν από τρεις διαπιστεύσεις, ενώ για τις εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικά sites κ.λπ. από δυο διαπιστεύσεις.

Εγκύκλιος - Κανονιστικό Πλαίσιο διευκολύνσεων και διαπιστεύσεων των εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα

Άρθρο 1
Ορισμοί

 1. Για τους σκοπούς της παρούσης Εγκυκλίου - Κανονιστικού Πλαισίου:

*Ως «εκπρόσωπος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης», νοείται κάθε επαγγελματίας που εργάζεται σε έντυπα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά Μέσα ή Πρακτορεία, ως δημοσιογράφος ή φωτορεπόρτερ,

*Ως «διαπίστευση» νοείται η διαδικασία ταυτοποίησης των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, από τα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό την επίσημη ενημέρωσή τους σχετικά με το έργο και τις δράσεις των δύο Σωμάτων,

*Ως «διαπιστευμένος» ορίζεται ο εκπρόσωπος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στον οποίο έχει χορηγηθεί διαπίστευση, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος  κανονιστικού πλαισίου, και

*Ως «διευκόλυνση» νοείται κάθε δυνατή συνδρομή και υποστήριξη, ιδίως στην κατεύθυνση της υποβοήθησης του έργου των εκπροσώπων των Μεσών Μαζικής Ενημέρωσης και της πληρέστερης κάλυψης των γεγονότων, κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, με σκοπό πάντα την ενημέρωση.

Άρθρο 2
Διαδικασία – προϋποθέσεις διαπίστευσης

 1. Η διαπίστευση χορηγείται κατόπιν σχετικής αιτήσεως των Μεσών Μαζικής Ενημέρωσης στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία συνοδεύεται από: (α) πρωτότυπη επιστολή του Διευθυντή του Μέσου για τη διαπίστευση συγκεκριμένου εκπροσώπου, (β) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού Φορέα για την ασφάλιση του ενδιαφερομένου, (γ) φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και επαγγελματικής ταυτότητας, από αναγνωρισμένο επαγγελματικό Σωματείο και (δ) δύο φωτογραφίες.
 2. Για την πιστοποίηση της διαδικασίας εκδίδεται ειδικό Δελτίο Διαπίστευσης, ο τύπος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά από τα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 3. Το Δελτίο Διαπίστευσης αποτελεί έγγραφο απόλυτα προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, ούτε παραχωρείται σε τρίτους και δεν υπέχει θέση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή εγγράφου αποδεικτικού των στοιχείων ταυτότητας του κατόχου.
 4. Τα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σε κάθε περίπτωση έχουν το δικαίωμα να επιφυλάσσονται ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων για χορήγηση διαπίστευσης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

Άρθρο 3

Χρονική διάρκεια – ισχύς διαπιστεύσεων

 1. Η ισχύς της διαπίστευσης ορίζεται καταρχήν για χρονικό διάστημα δυο (2) ημερολογιακών ετών, με δυνατότητα παράτασης.
 1. Η αναστολή της χρονικής ισχύος των διαπιστεύσεων ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 1. Η διαπίστευση παύει να ισχύει αν, για οποιοδήποτε λόγο, διακοπεί ή μεταβληθεί η εργασιακή σχέση του Μέσου Ενημέρωσης με τον διαπιστευμένο εκπρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές τα Μέσα και οι εκπρόσωποι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 1. Ανάλογη υποχρέωση ενημέρωσης υπάρχει και στις περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας του Δελτίου Διαπίστευσης.
 1. Οι περιπτώσεις των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου συνεπάγονται παράδοση του Δελτίου Διαπίστευσης.

Άρθρο 4

Διευκολύνσεις - Δικαιώματα  - Υποχρεώσεις διαπιστευμένων εκπροσώπων

 1. Η διαδικασία της διαπίστευσης εντάσσεται στο πλαίσιο της αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των Σωμάτων (Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος) και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στη βάση της διακριτότητας του ρόλου και της αποστολής τους.
 1. Η διαπίστευση παραχωρείται με σκοπό τη διευκόλυνση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης) της άσκησης του δημοσιογραφικού έργου, στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών επί θεμάτων που σχετίζονται με την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.
 1. Σε κάθε περίπτωση για τη διευκόλυνση των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. ισχύουν οι περιορισμοί που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις περί υπηρεσιακού απορρήτου και δημοσίου συμφέροντος.
 1. Επιπρόσθετα, δεν νοείται η χρήση της διαπίστευσης και του ειδικού Δελτίου σε περιπτώσεις που δεν συνάδουν με την άσκηση του δημοσιογραφικού έργου ή με τρόπο που προσβάλλει το θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή το προσωπικό τους ή παρεμποδίζει – δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών τους.

Άρθρο 5

Παραβίαση Εγκυκλίου - Κανονιστικού Πλαισίου

 1. Χορηγηθείσα διαπίστευση ανακαλείται αυτοδίκαια σε περίπτωση επιβεβαιωμένης παραβίασης ή υπέρβασης της παρούσης Εγκυκλίου - Κανονιστικού Πλαισίου.
 1. Για την ανάκληση εκδίδεται Απόφαση των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά περίπτωση, επί της οποίας ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει εντός μηνός, από την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης ανάκλησης.

3.Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η ανάκληση αποκτά χαρακτήρα οριστικό στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου και επισύρει παράδοση του Δελτίου Διαπίστευσης.

Άρθρο 6

Έναρξη εφαρμογής- λοιπές ρυθμίσεις

 1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσης Εγκυκλίου - Κανονιστικού Πλαισίου παύουν να ισχύουν οποιεσδήποτε προγενέστερες αυτού διαπιστεύσεις.
 1. Οι διατάξεις της παρούσης Εγκυκλίου - Κανονιστικού Πλαισίου ισχύουν αναλογικά και για τις περιφερειακές Υπηρεσίες Τύπου και Επικοινωνίας των δύο Σωμάτων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2018 15:02

footer