Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για τον Περιφερειακό Τύπο

  • Αυγ 07, 2017

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ψηφίστηκε την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 το Νομοσχέδιο «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του Ν.3548, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις».

Παρακάτω παραθέτουμε τα σημεία που Νομοσχεδίου που αφορούν τις εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες και με έντονα γράμματα τις επισημάνσεις της Ε.Ι.Ε.Τ.:

Άρθρο 14
Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής:
 «Άρθρο 2 Σύσταση Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου.

1. Συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου ( εφεξής Μητρώο ), στο οποίο καταχωρούνται  σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Εφημερίδων Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.  

2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, κατά την έννοια του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68), καταχωρούνται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Η πρώτη καταχώρηση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Μητρώο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.
Για την πρώτη καταχώρηση στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο,  οι μεν ημερήσιες επί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της σχετικής αιτήσεως καταχώρισης, οι δε εβδομαδιαίες επί ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αιτήσεως καταχώρισης.

3. Προκειμένου να καταχωρηθούν  στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες πρέπει να πληρούν σωρευτικά και καθ’ όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν πωλήσεις κατ' ελάχιστον τετρακοσίων (400) φύλλων ανά έκδοση. Σε νομούς (περιφερειακές ενότητες) με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ' ελάχιστον πωλήσεις διακοσίων πενήντα (250) φύλλων ανά έκδοση.
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ.: Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ψήφιση του παρόντος, οι υποχρεωτικές κατ' ελάχιστον πωλήσεις για τις εφημερίδες που είχαν έδρα σε Νομό άνω των 80.000 κατοίκων ήταν πεντακόσιες (500) και για τις εφημερίδες που δραστηριοποιούνταν σε Νομό κάτω των 80.000 κατοίκων ήταν τριακόσιες πενήντα (350).

β) Η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για μεν τις ημερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο τετραγωνικών εκατοστόμετρων (33.936 cm2 ), για δε τις εβδομαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστόμετρων (25.404 cm2 ).
Σε νομούς (περιφερειακές ενότητες) με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ημερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού,  κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστόμετρων (12.702 cm2 ) και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών εκατοστόμετρων (21.170 cm2).
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ: Εδώ επί της ουσίας δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή όσον αφορά τις εβδομαδιαίες εφημερίδες, καθώς με βάσει τους υπολογισμούς των τετραγωνικών εκατοστόμετρων, οι εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκτυπώνονται σε σχήμα tabloid και εδρεύουν σε νομούς (περιφερειακές ενότητες) άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων πρέπει να εκδίδονται κατ' ελάχιστο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) σελίδες, ενώ αυτές που εδρεύουν σε νομούς (περιφερειακές ενότητες) κάτω των 80.000 κατοίκων κατ' ελάχιστο όριο σε είκοσι (20) σελίδες.
Σε περίπτωση που εκτυπώνονται σε άλλα σχήματα, τότε ο αριθμός των σελίδων αυξομειώνεται ανάλογα.
Να σημειωθεί ότι η Ε.Ι.Ε.Τ. θα ζητήσει λεπτομερείς διευκρινήσεις από την Γ.Γ.Ε. για να γνωρίζουν τα μέλη μας επακριβώς πόσες σελίδες υποχρεούται να εκδίδουν κατ' ελάχιστον κάθε εβδομάδα, ανάλογα με το σχήμα που χρησιμοποιούν.

γ) Να μην είναι χειρόγραφες, να μην φέρουν εκτύπωση σε μία μόνον όψη και να μην εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα, πολύγραφο ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

δ) Να αναγράφουν σε κάθε αντίτυπο και σε μία εκ των δύο πρώτων σελίδων τους, την ταυτότητα της εφημερίδας και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσης της (ημερήσια ή εβδομαδιαία), την ημερομηνία σε κάθε σελίδα, τον αριθμό φύλλου, την τιμή μονάδας, την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνων των τηλεομοιοτυπικών συσκευών και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ιδιοκτήτη, του εκδότη, του διευθυντή, τα ονόματα των συντακτών της και τον αριθμό και το δικαιούχο του σήματος, με τους οποίους έχει τυχόν καταχωρισθεί ο τίτλος της εφημερίδας.
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ.: Μοναδική αλλαγή το ότι η ταυτότητα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε μία εκ των δύο πρώτων σελίδων της εφημερίδας, ενώ προστίθενται και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

ε) Οι περιφερειακές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του νομού, όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα 50 % της συνολικής τους ύλης.
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ.: Το 50% της τοπικής ύλης παραμένει, ωστόσο διεγράφη το 65% που αφορούσε την γενικότερη ύλη.

στ) Να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου (εφημερίδας ή περιοδικού ) που έχει δημοσιευθεί η δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής, χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου.

ζ) Να απασχολούν νομίμως δημοσιογράφους. Ειδικότερα, οι
εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν δημοσιογράφο, ασφαλισμένο στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικά για νομούς με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, αυτός μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.
Η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση ή της δημοσιογραφικής ταυτότητας του ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή υπεύθυνης δήλωσης του, όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δημοσιογράφου, δεν δημιουργείται κώλυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον προσληφθεί άλλος δημοσιογράφος εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή της επέλευσης της απολύσεως του προηγουμένου.
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ: Η πρώτη υποπαράγραφος στην παράγραφο ζ παραμένει ως ίσχυε, ενώ προστέθηκαν η 2η και η 3η.

η) Να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου (3548/2007).

θ) Ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών καθώς και σε οιανδήποτε ποινή  για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα. Σε περίπτωση που η εφημερίδα ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία καθώς και σε οιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ, σε περίπτωση που η εφημερίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ.: Έχει προστεθεί "παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών καθώς και σε οιανδήποτε ποινή για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα".

4. α) Οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταχώρησης στο Μητρώο πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση μη ουσιώδους αλλαγής του τίτλου της εφημερίδας, προκειμένου η εφημερίδα να εγγραφεί στο Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εκδόσεως της εφημερίδας με τον αρχικό τίτλο συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της παραγράφου 2, ακόμη και αν η εφημερίδα εκδίδεται με άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν αποτελεί τίτλο άλλης εφημερίδας. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφημερίδας λαμβάνει χώρα κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος.

β) Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εφημερίδων, ο πριν από τη συγχώνευση χρόνος κυκλοφορίας της καθεμίας προσμετράται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρονικού διαστήματος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον ο χρόνος της καθεμίας υπερβαίνει το ήμισυ του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου, και εφόσον η κάθε συγχωνευόμενη εφημερίδα πληροί αυτοτελώς τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για καθεμία από τις συγχωνευθείσες εφημερίδες, εφόσον καθεμία από αυτές κυκλοφορούσε τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και η από τη συγχώνευση προερχόμενη εφημερίδα πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

γ) Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών (από Ιούνιο έως και Αύγουστο), η διακοπή της έκδοσης των εβδομαδιαίων εφημερίδων μόνο για μία φορά για 15 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες κατ' ανώτατο όριο. Θεωρείται δικαιολογημένη η διακοπή της έκδοσης των εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες, κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.

5. Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες υποχρεούνται, τόσο κατά την πρώτη καταχώρηση τους στο Μητρώο, όσο και για την κατ’ έτος ανανέωση της καταχωρίσεώς τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:

Ι) ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόμενη ημέρα της κάθε έκδοσής του,
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ.: Καταργείται η αποστολή του έντυπου φύλλου ταχυδρομικώς και καθιερώνεται η ηλεκτρονική αποστολή.

και
ΙΙ) εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αρχικής αιτήσεως καταχώρησης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης του ΕΦΚΑ των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά ασφαλιστικές διατάξεις. Επιπλέον πρέπει να προσκομίζεται πίνακας προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας .

β) Αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριμήνων  που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986), στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ` έκδοση αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου  διανομής τύπου που αφορούν τις εκάστοτε εκδόσεις της. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εγγραμμένες στο μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ. είτε όχι. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με ίδια μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα σχετικά με τον αριθμό των κατ` έκδοση διακινούμενων φύλλων. Στην περίπτωση που ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ε.Φ.Κ.Α, πέραν της προαναφερθείσας υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζεται σύμβαση θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας και αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., του ν.1809/1988 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παρεχόμενη υπηρεσία του διανομέα. Στην περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα δεν δημιουργείται κώλυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον προσληφθεί έτερος διανομέας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή της απόλυσης του προηγούμενου.

 γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως για τα πρόσωπα της περιπτώσεως θ της παραγράφου 1 του παρόντος.

6. Η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, καθώς και το εμπρόθεσμο της υποβολής αυτών. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την εφημερίδα προκειμένου να τις παρέχει. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή τις υπεύθυνες δηλώσεις καταχωρούνται στο Μητρώο με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου, η οποία τους κοινοποιείται στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

7. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης καταχώρισης στο Μητρώο, η οποία επίσης κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, η οποία αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης. Επί της ενστάσεως αυτής αποφαίνεται εντός 10 ημερών από την υποβολή της ο ιεραρχικώς ανώτερος του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία συνίσταται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και συγκροτείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις  λειτουργίας της εν λόγω  Επιτροπής. Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής είναι ετήσια.

8. Από την 1η μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε επόμενου έτους από την πρώτη ένταξη στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που ήδη καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο, οφείλουν να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου, το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του παρόντος και να αιτούνται την ανανέωση της εγγραφής τους. Εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά διαπιστώνεται η πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος, ανανεώνεται η εγγραφή της εφημερίδας στο Μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου, η οποία κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης. Κατά της ανωτέρω απόφασης απόρριψης δικαιολογείται ένσταση κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ.: ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παράγραφοι 6,7 και 8 έχουν προστεθεί.

Άρθρο 15
1. Στο τέλος της παραγράφου 1. Α. γ. του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’) προστίθεται περίπτωση δ’, η οποία έχει ως εξής: « σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεως , όπως αυτές προβλέπονται για τις εφημερίδες από τον παρόντα νόμο».

Άρθρο 16
Η παράγραφος 2 του άρθρου 5  του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:
 Α. Εις βάρος της εφημερίδας:
Χρηματικό πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή ένταξης στο Μητρώο για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο διπλασιάζεται ενώ επιβάλλεται και διαγραφή από το Μητρώο για το υπόλοιπο έτος.
Β. Εις βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού.
 Χρηματικό πρόστιμο, ύψους από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε  χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο  διπλασιάζεται .
Γ. Εις βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου:
Χρηματικό  πρόστιμο ύψους από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο διπλασιάζεται».

Άρθρο 17
Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά σε νομαρχιακές εφημερίδες, εφεξής νοούνται οι περιφερειακές εφημερίδες.

Άρθρο 18
1.Η περ. β’ του άρθρου 9 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να ενισχύονται τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση), στην κατανομή της συνολικής δαπάνης του ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%)»  

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ. Α’ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «Στα προγράμματα αυτά περιέχεται επίσης υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του κάθε φορέα μεταξύ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).  Σε περίπτωση μη τήρησης του προβλεπόμενου στις κείμενες διατάξεις ποσοστού (30%) συμμετοχής των περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, επιβάλλεται από τον αρμόδιο Υπουργό στον υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με την διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ως άνω ποσοστού συμμετοχής».
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ.: Καθώς η τήρηση του 30% προς τον Περιφερειακό Τύπο, με βάση τον Ν. 2328/1995, ήταν μια πάγια διεκδίκηση της Ένωσης μας τα 3,5 τελευταία χρόνια, επισημάναμε στον Υπουργό κ. Παππά και στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης κ. Κρέτσο, ότι πρέπει να καθιερωθεί και ποσόστωση ανά κατηγορία μέσου (εφημερίδες - ραδιοφωνικοί σταθμοί - τηλεοπτικοί σταθμοί - ιστοσελίδες), αλλά και ίση κατανομή ανά μέσο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το 30% μπορεί να δίδεται επιλεκτικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες και συγκεκριμένα μέσα.
Έχουμε τη διαβεβαίωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνάντηση μας για την εξεύρεση της δικαιότερης λύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode) στις έντυπες εκδόσεις.
Άρθρο 19
Το άρθρο 115 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’) αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής:

1. Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode), στην οποία θα περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).

2. Κατά τη διανομή, πώληση  και επιστροφή εντύπων ημερησίου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών και από επιχειρήσεις πώλησης εφημερίδων και περιοδικών διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ως άνω ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα (barcode) και πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων ή των τευχών.

3. Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, πρόστιμο ανά παράβαση ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, με την συχνότητα και το είδος της παράβασης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται  οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαδικασία διανομής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων, η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των προστίμων, η διαδικασία συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας των εντύπων καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Η ειδική σήμανση (barcode) θα τεθεί σε λειτουργία έως 31-5-2018.
Σημείωση Ε.Ι.Ε.Τ.: Από τον Φεβρουάριο, με συνεχείς μας παρεμβάσεις, επισημάναμε και στον κ. Παππά και στον κ. Κρέτσο, ότι είναι ΤΕΧΝΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΝ αλλά και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΟ να καθιερωθεί η ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode) στις εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες (σας έχουν αποσταλεί σχετικά δελτία τύπου που εξηγούμε τους λόγους).
Καθώς η ειδική σήμανση (barcode) θα τεθεί σε λειτουργία έως 31-5-2018, θεωρούμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα εξετάσει εκ νέου το δίκαιο αίτημά μας.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η διοργάνωση Συνεδρίου για τον Περιφερειακό Τύπο μετά από πρωτοβουλία της Ε.Ι.Ε.Τ. και τη συνδιοργάνωση όλων των Ενώσεων έντυπου (περιφερειακού, τοπικού και κλαδικού) τύπου της χώρας.
Στο Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, θα προσκληθούν και όλες οι ενώσεις τηλεοπτικών - ραδιοφωνικών σταθμών και ιστοσελίδων της Ελληνικής περιφέρειας.
Πρόκειται για το πρώτο Συνέδριο στην ιστορία των περιφερειακών μέσων και στόχος μας είναι να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο που θα βοηθήσει τον κλάδο μας να κάνει σημαντικά αναπτυξιακά βήματα και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη εποχή.
Μεταξύ άλλων, καθώς ευελπιστούμε να έχουν γίνει και οι απαραίτητες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τον Νόμο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, θα τεθούν προς συζήτηση οι προτάσεις που καταθέσαμε τους πέντε τελευταίους μήνες αλλά και θα συζητηθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αλλαγών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του κλάδου μας.


Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                         ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Αύγουστος 2017 10:29

footer