Κατάθεση δικαιολογητικών για ένταξη στο Ν.3548/2007 (έτος 2016)

  • Ιαν 23, 2017

Αγαπητές - αγαπητοί συνάδελφοι,

Αφού σας επισημάνουμε ότι και φέτος η προθεσμία κατάθεσης του φακέλου για την ένταξη όσων επιθυμούν στη νέα λίστα του Ν. 3548/2007 (για το έτος 2016), λήγει την 10η Μαρτίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), σας γνωστοποιούμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, με την επισήμανση ότι δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τα τρία προηγούμενα χρόνια:

Α. ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 2, παρ. 3, στοιχ. β. «Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστική ενημερότητα από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων που απασχολεί».

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παραπάνω στοιχείο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους.

2. Όσον αφορά τη βεβαίωση ασφάλισης, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν:

α. Σε περίπτωση ασφάλισης του δημοσιογράφου στο Ι.Κ.A., λογαριασμό ασφαλισμένου

β. Σε περίπτωση ασφάλισης του δημοσιογράφου στο Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ή στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., βεβαίωση ασφάλισης

γ. Σε περίπτωση ασφάλισης του δημοσιογράφου στον Ο.Α.Ε.Ε., να προσκομίζεται η θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας σύμβαση εργασίας μεταξύ του δημοσιογράφου και της εφημερίδας καθώς και φωτοαντίγραφο των διάτρητων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την παρεχόμενη δημοσιογραφική εργασία.  

3. Πίνακα προσωπικού θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

4. Σε περίπτωση ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων που εκδίδονται σε νομούς κάτω των 80.000 κατοίκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται με το άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ. ζ, προκειμένου ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας να καλύπτει τη νόμιμη απαίτηση για απασχόληση δημοσιογράφου, είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς του ή υπεύθυνης δήλωσής του (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι ο συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων.

Β. ΔΙΑΝΟΜΗ

Άρθρο 2, παρ. 3, στοιχ. γ. «Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταβολής Φ.Π.Α. (επί των πωλουμένων αντιτύπων ή των ετήσιων συνδρομών), βεβαίωση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ’ έκδοσιν αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή και το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανομής τύπου που αφορούν στις εκάστοτε εκδόσεις της. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με ίδια μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα».

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παραπάνω στοιχείο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου δηλώνεται ο αριθμός των πωλουμένων αντιτύπων και των συνδρομών που έχει διαθέσει κατά το προηγούμενο έτος και ότι στις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των φορολογικών περιόδων του προηγούμενου έτους έχει συμπεριλάβει τα συνολικά έσοδα και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αυτών.

2. Βεβαίωση του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) νυν Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ’ έκδοσιν αντιτύπων κάθε εφημερίδας.

3. Σε περίπτωση διακίνησης μέσω ΕΛΤΑ:

α. βεβαίωση του αρμόδιου υποκαταστήματος για τον αριθμό των φύλλων που διακινούνται κατ’ έκδοσιν ή

β. δελτία ομαδικής κατάθεσης απ’ όπου να προκύπτει η διακίνηση του απαιτούμενου αριθμού φύλλων.

Σε περίπτωση διακίνησης μέσω ιδιωτικών ταχυδρομικών επιχειρήσεων είτε αυτές είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΕΕΤΤ είτε δεν είναι:

α. θεωρημένο τιμολόγιο και

β. κατάσταση εκκαθάρισης απ’ όπου να προκύπτει η διακίνηση του απαιτούμενου αριθμού φύλλων της εφημερίδας.

Σε περίπτωση διακίνησης από αναγνωρισμένο πρακτορείο διανομής τύπου (ΑΡΓΟΣ Α.Ε., ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε., ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Ε.):

α. θεωρημένο τιμολόγιο ή

β. κατάσταση εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση διακίνησης με ίδια μέσα:

Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του νομίμως απασχολούμενου διανομέα σχετικά με τον αριθμό των κατ’ έκδοσιν διακινούμενων φύλλων.

Σε περίπτωση που ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε.:

α. υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του νομίμως απασχολούμενου διανομέα σχετικά με τον αριθμό των κατ’ έκδοσιν διακινούμενων φύλλων,

β. σύμβαση, θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας μεταξύ του διανομέα και της εφημερίδας και

γ. φωτοαντίγραφο των διάτρητων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την παρεχόμενη εργασία του διανομέα.

Υπενθυμίζουμε ότι το κατώτατο όριο πώλησης και διανομής είναι 500 φύλλα για τις εφημερίδες που εκδίδονται σε Νομούς άνω των 80.000 κατοίκων και 350 φύλλα για τις εφημερίδες που εκδίδονται σε Νομούς κάτω των 80.000 κατοίκων.

Γ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όσον αφορά τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων που προσδιορίζονται με άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ. θ, είναι αναγκαίο να επισυνάπτεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη όπου να αναφέρονται αναλυτικά το όνομα, το επώνυμο, το μητρώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης όλων των αναφερόμενων προσώπων στο στοιχ. θ, ώστε να είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων από Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας.

Δ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Όσον αφορά τη δυνατότητα διακοπής έκδοσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 2, στοιχ. γ, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση διακοπής της έκδοσης της εφημερίδας πέρα από τα προβλεπόμενα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών όπου να σημειώνονται οι λόγοι για τους οποίους έγινε διακοπή έκδοσης. Δικαιολογημένη θεωρείται η διακοπή της έκδοσης μόνο κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Τέλος, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης της εφημερίδας είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. είναι δυνατόν τα μέλη να καλύπτουν την υποχρέωση της νόμιμης δημοσιογραφικής απασχόλησης, εφόσον είναι ασφαλισμένοι ως δημοσιογράφοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, ή αποδεικνύουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων τους στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς τους ή υπεύθυνης δήλωσής τους (σύμφωνα με το άρθρ. 8 του ν.1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι οι συντάκτες συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων".

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

*Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κανονικά και σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, μέχρι 10-3-2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), καθώς δεν έχουμε ενημερωθεί αν πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα για αίτηση "θεραπείας".

*Όσον αφορά τις περιοδικές δηλώσεις υποβολής Φ.Π.Α., για τις οποίες μας ρωτούν πολλοί συνάδελφοι, επισημαίνουμε ότι στον φάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται και τα αποδεικτικά κατάθεσης της κάθε δήλωσης ξεχωριστά (συνολικά: τέσσερα (4) αποδεικτικά).

Τέλος, επισημαίνουμε ότι:

-Η υποβολή των φακέλων των δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, γίνεται στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 & Αλέξανδρου Πάντου, Καλλιθέα, 10163 Αθήνα). Στον εν λόγω φάκελο πρέπει να αναγράφεται "Δικαιολογητικά του Ν. 3548/2007".

Σημειώνεται ότι, όπως τονίζεται από την ΓΓΕ, τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι εκδότες οφείλουν να έχουν καλύψει όλες τις εκκρεμότητες τους ως προς την αποστολή αντιτύπων φύλλων τους για όλο το έτος 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας – Τμήμα Εντύπων, τηλ. 210 – 9098363 (κα Γεωργοπούλου).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                         ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 10:27

footer